Zásady ochrany osobních údajů

1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1
Večerní Praha (vecernipraha.com) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané tímto webem jsou přísně důvěrné.
Je s nimi nakládáno v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
 

1.2
Večerní Praha shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zparcováním osobních údajů a o volném pohybu těhto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR). Jednotlivé účely, pro které Večerní Praha osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny
 

1.3
Večerní Praha tyto osobní údaje shromažďuje prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.vecernipraha.com
 

1.4
Tyto zásady Večerní Praha vydává proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje Večern Praha zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaké máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechy osobní údaje shromážděné stránkou Večerní Praha, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinosti, oprávněnéh zájmu nebo uděleného souhlasu. 

 

2  Zpracovávané údaje

2.1
Večerní Praha je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchovávání následnovně.
 

2.2
Jednotlivými účely zpracovávání se míní následující:
 

2.2.1
plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a Večerní Prahou vzniklý na základě registrace, objednávky, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně.
 

2.2.2
zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru


2.2.3
účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy
 

2.2.4
statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetovách stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah
 

2.2.5
zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka
 

2.2.6
plnění dalších zákonných poviností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informacím jiným orgánům veřejné moci a odobně


2.3
Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a poviností plynoucí ze vzájemného právníhojednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je Večerní Praha povina osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste Večerní Praze udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, prokteré jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy.
 

2.4
Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Večerní praha je oprávněna zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek.


 

3 Osobní údaje zpracováváné na základě souhlasu

3.1
Pokud jsme od Vas získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
 

3.1.1
Souhlas s využíváním a používáním cookies
zasílání buletinu
vyřízení a správa internetové objednávky
poskytování informací registrovaným uživatelům a pod.
 


4 Práva subjektu údajů

4.1
Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
 

4.1.1
právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od Večerní Prahy informace o tom, jestli Večerní Praha zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je Večerní Praha povina Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Večerní Praha má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace
 

4.1.2
právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávané protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování
 

4.1.3
právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů Večerní Prahou je v rozporu s právními předpisy
 

4.1.4
právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování poviností souvisejících se zpracováním osobních údajů
 

4.1.5
právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytli Večerní Praze, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR
 

4.1.6
právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Večerní Prahy. Večerní Praha zpracovávání ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, které převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami
 

4.1.7
právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, pokud jste udělili Večerní Praze souhlas se zpracováním osobních údajů
 


5 Cookies

5.1
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče.
Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaši návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snažší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám, používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stánky.
 

5.2
Na internetových stránkách Večerní Praha může využívat tato druhy cookies:
 

5.2.1
Relakční (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé akivity po dobu prohlížení těhto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.
 

5.2.2
Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač indentifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naši internetovou stránku Vašim potřebám.
 

5.3 V
souladu s ustanovením §89 odst. 3zák. č. 127/2005Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše interetové stránky využívají pro svou činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.
 

5.4
Internetovéprohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání.
Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.
 

5.5
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních medíí a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v obklasti sociálních medií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek (vecernipraha.com) vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter a další.
 

5.6
Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu, nepředáváme jim však Vaše identifikační údaje.


 

6 Předávání do třetích zemí

6.1
Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí 

 

7 Informace a otázky

7.1
Další informace o právech a povinostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách www.vecernipraha.com nabo prostřednictvím e-mailu info@vecernipraha.com

Tyto informace byli sepsány podle formuláře vzoru který vytvořil JUDr. Bc. Milan Trávníček, advokát a zapsaný mediátor na webu legito.cz